Slide thumbnail
Voor een compleet anti-veroudert actie

DE DESKUNDIGE IN NUTRICOSMETICA

IK ONTDEK

Express collageenbereik

Slide thumbnail
Anti-bruine vlekken en roodheid

DE DESKUNDIGE IN NUTRICOSMETICA

IK ONTDEK

Stralende teint

Slide thumbnail
Probeer onze nieuwe maskers

DE DESKUNDIGE IN NUTRICOSMETICA

IK ONTDEK

Biocyte Cosmetic Range

EXPERT IN NUTRICOSMETICA - Voedingssupplementen voor schoonheid, esthetiek en gezondheid

Verkoopsvoorwaarden

Preambule
De BIOCYTE store (hierna de "Site") is een e-business website die toegankelijk is op het internet op het volgende adres: www.biocyte.com. Het staat open voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna de "Gebruiker"). Het wordt gepubliceerd door het volgende bedrijf: IPV BIOCYTE, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gekapitaliseerd tegen € 267.045 en met maatschappelijke zetel te 1555, avenue de la plaine - 06250 Mougins - FRANKRIJK, en ingeschreven in het handelsregister van Antibes (Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes) onder het nummer 423 688 985.
De Site stelt BIOCYTE in staat om voedingssupplementen en cosmetica (hierna "de Producten") te verkopen aan internetgebruikers die de Site bezoeken (hierna "de Gebruikers"). In dit verband wordt aanvaard dat de Gebruiker en BIOCYTE gezamenlijk worden aangeduid als de "Contractanten" en afzonderlijk worden aangeduid als de "Contractant", en dat de Gebruiker die een verkoop heeft afgerond, wordt aangeduid als de "Koper". De rechten en verplichtingen van Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op Koper.
Er wordt gespecificeerd dat de Producten voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker zijn, zonder directe link naar de professionele activiteiten van de Gebruiker. De aandacht van de Gebruiker is er dus specifiek op gericht dat het totale bedrag van zijn/haar bestelling niet hoger mag zijn dan 1.000 euro.
Elke Gebruiker die een aankoop op de Site wenst te doen, verklaart dat hij/zij over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt.
Elke bestelling van een op de Site te koop aangeboden Product veronderstelt dat de Gebruiker deze Algemene &voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk heeft aanvaard, zonder dat deze aanvaarding echter onderworpen is aan de handgeschreven handtekening van de Gebruiker. In overeenstemming met de wettelijke vereisten van het Frans Burgerlijk Wetboek (artikelen 1316 tot 1316-4 van het Burgerlijk Wetboek) en aangevuld door het decreet nr. 2001-272 van 30 maart 2001 (dat artikel 1316-4 van het Burgerlijk Wetboek regelt) en betrekking heeft op de elektronische handtekening, worden de partijen eraan herinnerd dat de validering van het bestelformulier, zoals vermeld in artikel 3.3. hierna, een elektronische handtekening is die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

Artikel 1. Onderwerp
Deze Algemene &voorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van de Partijen die uitsluitend voortvloeien uit de online verkoop van Producten van de Site en zijn wereldwijd van toepassing, voor zover deze uitsluitend betrekking hebben op de relatie die via het Internet en uitsluitend op de Site tot stand komt.
Dit document is van toepassing met uitsluiting van alle andere documenten.

Artikel 2. Producten - Prijzen
2.1. Producten
De producten die door BIOCYTE te koop aangeboden worden, zijn deze die op de Site vermeld worden op het ogenblik dat de Gebruiker de Site bezoekt en binnen de grenzen van beschikbare voorraad. De foto's ter illustratie van de producten behoren niet tot het contractuele gebied.
2.2. Prijs
De prijzen van de producten worden weergegeven in euro. Zij houden rekening met de BTW die van toepassing is op de datum van de bestelling. BIOCYTE behoudt zich het recht voor, dat de Gebruiker hierbij aanvaardt, om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van bestellingen
3.1. Op de Site surfen
De gebruiker kan vrijuit op de verschillende pagina's van de Site surfen zonder aankoopverplichting.
3.2. Een bestelling plaatsen
Als de gebruiker een bestelling wilt plaatsen, zal hij/zij verschillende producten kiezen en tonen dat hij/zij deze wenst te kopen door te klikken op de link “toevoegen aan winkelmandje”.
De gebruiker kan te allen tijde:
- een overzicht van de geselecteerde producten verkrijgen of zijn/haar bestelling wijzigen door te klikken op "mijn winkelmandje" in de rechterbovenhoek van elke pagina in de rubriek "onze producten",
- de productselectie beëindigen en bestellen door op "mijn winkelmandje" te klikken.
De klant kan de geselecteerde artikelen bestellen door te klikken op "zie bestelling en betaling bevestigen". Een samenvatting van de bestelling verschijnt op het scherm. Als deze lijst overeenkomt met de geselecteerde artikelen, zal de koper het overzicht valideren door te klikken op "bestelling bevestigen". De Gebruiker zal dan gevraagd worden zich te identificeren door in te loggen met zijn/haar e-mailadres en wachtwoord indien reeds een online klant van BIOCYTE, of door het online beschikbare formulier volledig in te vullen, met inbegrip van verplichte informatie voor identificatie, zoals naam, voornaam en adres.
De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld en aanvaardt dat het invoeren van een inlognaam zijn/haar identiteit bewijst en zijn/haar goedkeuring aantoont.
3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling
Van zodra de status van de bestelling van de gebruiker bepaald is en alle vereiste details ingevuld zijn, zal de gebruiker de gewenste betaalmethode kiezen. De Gebruiker klikt op "Bevestigen" om de bestelling te betalen en wordt automatisch doorgestuurd naar de beveiligde betaalserver van de HSBC Bank. De Koper kan zijn/haar bestelling betalen met een bankkaart (Visa of kredietkaart). Het wordt vermeld dat de HSBC-bankserver beveiligd is via een S.S.L. (Secure Socket Layer)-code om alle betalingsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, en in geen geval zullen de bankgegevens van de gebruiker via het BIOCYTE IT-systeem worden doorgegeven.
Zodra de betaling bevestigd is, keert de Gebruiker terug naar de Site. De bestelling wordt geplaatst en wordt onherroepelijk. De Gebruiker wordt dan Koper. De bestelformulieren worden vervolgens vastgelegd in het BIOCYTE IT-systeem, en opgeslagen op een betrouwbare en duurzame drager. Daarna worden ze beschouwd als bewijs van het contract dat voor beide partijen bindend is.
3.4. Bevestiging van de bestelling
Van zodra de betaling bevestigd is, zal de Koper via e-mail een overzicht van de bestelling krijgen, op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven tijdens zijn/haar registratie.

Artikel 4. Levering
De bestelling zal worden uitgevoerd uiterlijk binnen dertig (30) dagen, gerekend vanaf de dag na validatie van de bestelling door de Koper.
4.1. Leveringsvoorwaarden
BIOCYTE is niet verantwoordelijk voor vertraging van de levering door de transporteur, door verlies van de bestelde producten of door staking van de post. In geval van vertraging van de levering dient de Koper de consumentendienst van BIOCYTE zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen op het e-mailadres: assistentie. clientele@biocyte.eu of telefonisch op het volgende nummer: 0800 808 909.
Bij ontvangst van de bestelling dient de Koper de conformiteit van de Producten te controleren. De Koper moet BIOCYTE op de hoogte brengen van alle onregelmatigheden bij de levering van de bestelling (gebroken of ontbrekende producten, beschadigde pakketten, ...), op het formulier dat door de transporteur bij de levering van het pakket wordt verstrekt; de BIOCYTE-klantendienst moet eveneens dezelfde dag of ten laatste de volgende werkdag na ontvangst van het product op de hoogte worden gebracht door middel van een e-mail aan: assistentie. clientele@biocyte.eu of telefonisch op het volgende nummer: 0800 808 909. Geen enkele klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt aanvaard en BIOCYTE kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5. Herroepingsrecht
De Koper heeft een bedenktermijn van veertien (14) dagen om de bestelde Producten, op eigen kosten, terug te sturen indien deze niet voldoen aan zijn of haar eisen. Deze termijn gaat in op het moment van levering aan de koper. De producten dienen in de originele verpakking, vergezeld van de verwijderbare bon onderaan de factuur of de leveringsbon, te worden teruggestuurd naar het volgende adres: Biocyte Laboratorium - 1555, avenue de la plaine - 06250 Mougins - FRANKRIJK.
Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan, zal BIOCYTE aan de Koper de bedragen die overeenkomen met de door hem aangeschafte producten binnen dertig (30) dagen terugbetalen.

Artikel 6. Franse wet op de gegevensbescherming
Persoonlijke informatie
Het verzamelen van persoonlijke informatie voor de online verkoop is verplicht en de informatie is noodzakelijk voor de levering van bestellingen en voor het opmaken van facturen. Deze informatie is echter strikt vertrouwelijk. Het ontbreken van informatie leidt automatisch tot het weigeren van de bestelling.
In overeenstemming met de wet inzake computers en vrijheid, is de verwerking van de persoonsgegevens die op de site zijn verzameld, onderworpen aan een formele verklaring die is geregistreerd bij de Nationale Commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden. Gebruikers hebben recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet de gebruiker een gewone brief richten aan de klantendienst van Biocyte Laboratorium op het volgende adres: Biocyte - 1555, avenue de la plaine - 06250 Mougins - FRANKRIJK of een e-mail om u te helpen. clientele@biocyte.eu.

Artikel 7. Aanvullende bepalingen
7.1. Overmacht
Er zal geen partij aansprakelijk gehouden worden voor het gedeeltelijk of volledig niet uitvoeren van zijn verplichtingen volgens deze algemene voorwaarden als dit veroorzaakt is door overmacht.
Worden beschouwd als gevallen van overmacht: de gebeurtenissen die voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de jurisprudentie van het Franse Hooggerechtshof (2e civiele kamer van het Hof van Cassatie).
De partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij binnen vijf werkdagen na het optreden van of het risico op een dergelijke gebeurtenis daarvan in kennis.
De partijen komen overeen dat zij zo spoedig mogelijk contact zullen opnemen om samen de details van de uitvoering van de bestelling tijdens de periode van de overmacht vast te stellen.
7.2. Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar wordt geacht door een wet of een reglementering of na een definitieve beslissing van een rechtbank, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
7.3. Volledigheid van het contract
Deze Algemene & Voorwaarden en het overzicht van de bestelling dat naar de Koper werd gestuurd, vormen één contract en zijn de volledige contractuele verbintenis tussen de Partijen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene voorwaarden voorrang.
7.4. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken
De verkoop van producten van het bedrijf BIOCYTE zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, ongeacht het verblijfsland van de Koper of de plaats waar de bestelling werd geplaatst. ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT HET BESTAAN, DE INTERPRETATIE OF DE ONDERBREKING VAN HET CONTRACT TUSSEN BEIDE PARTIJEN (BIOCYTE EN DE KOPER), ZELFS IN HET GEVAL VAN MEERDERE VERWEERDERS, VALT, BIJ GEBREK AAN OVEREENSTEMMING, ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE BEVOEGDE FRANSE RECHTBANKEN IN OVEREENSTEMMING MET HET FRANS BURGERLIJK WETBOEK (CODE DE PROCÉDURE CIVILE FRANÇAIS).


  • Spoedlevering binnen_48 uur Spoedlevering binnen_48 uur
  • Gratis levering bij meer dan_49€ in Frankrijk Gratis levering bij meer dan_49€ in Frankrijk
  • Nutri-esthetische_Adviezen beschikbaar_op 0 800 808 909 Nutri-esthetische_Adviezen beschikbaar_op 0 800 808 909
  • Veilige betaling_Mastercard, Paypal,_Visa, BC Veilige betaling_Mastercard, Paypal,_Visa, BC